Goed doorlezen

De deelnemer is zich bewust van het feit dat tijdens deze opleiding/workshop wellicht met levende dieren wordt gewerkt en dat deelneming aan deze opleiding/workshop zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden risico's voor schade (letsel­schade, zaakschade en gevolgschade daaronder begre­pen) meebrengt.

De deelnemer neemt deze risico's uitdrukkelijk voor eigen rekening.

De Trimacademie, haar bestuur, organisatoren, mede­werkers, bestuurs­leden en officials aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de student in verband met deelneming aan deze opleiding lijdt. De student verklaart dat hij/zij De Trimacademie, noch de hierboven genoemde personen of instanties, aanspra­kelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar in verband met deelneming aan deze opleiding/workshop geleden schade, materieel of immaterieel, letsel­schade daaronder begrepen.

Al onze aanwijzingen die betrekking hebben op de veiligheid van jou, ons, de andere cursisten of de dieren dienen stipt te worden opgevolgd.