Goed doorlezen

Ondergetekenden, stagiaire en stagebedrijf, verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

1. De stagiaire krijgt de mogelijkheid om gedurende 12 maanden minstens 100 dagen stage te lopen. Dit als invulling van het praktijkgedeelte van de cursus ‘Hondentrimmen’ van De Trimacademie te Hardenberg.

2. Het stagebedrijf zorgt ervoor dat de stagiaire tijdens deze periode minimaal één dag per week, in overleg (uitgezonderd dagen of dagdelen dat er niet gewerkt wordt in de trimsalon, de mogelijkheid geeft om voldoende praktijkervaring op te doen.

3. Gedurende de stageperiode krijgt de stagiaire onderricht in de verschillende trimtechnieken en in het trimmen van de algemeen voorkomende hondenrassen.

4. De stagiaire mag niet worden ingezet als volledige arbeidskracht. Hij/zij dient echter wel bereid te zijn om alle, normaal in een trimsalon, voorkomende werkzaamheden te verrichten.

5. De werktijden en huisregels van de trimsalon dienen door de stagiaire in acht genomen te worden.

6. De stagiaire houdt zich aan de in de trimsalon geldende regels te houden, mits deze regels in alle redelijkheid zijn opgesteld.

7. Zonder overleg met het stagebedrijf mag de stagiaire buiten het stagebedrijf om geen honden trimmen. Wanneer dit wel gebeurt en de stageverlener het hier niet mee eens is, kan deze de stagiaire de toegang tot het stagebedrijf ontzeggen.

8. De stagiaire mag niet, na met goed gevolg afleggen van het examen, een eigen trimsalon opstarten binnen een straal van 15 kilometer van het stageadres, gedurende de eerste twee jaar na de opleiding. In overleg met het stagebedrijf kan van deze regel worden afgeweken. Dit dient dan schriftelijk door beide partijen te worden vastgelegd om misverstanden in de toekomst te voorkomen.

9. Met alle informatie die de stagiaire ter ore is gekomen aangaande klanten of andere relaties van het stagebedrijf, dient vertrouwelijk omgegaan te worden.

10. De stagiaire mag geen gebruik maken van de gegevens van klanten van het stagebedrijf, ter promotie van een eigen te openen trimsalon.

11. Het stagebedrijf heeft een bedrijfsrisico verzekering afgesloten. De cursist heeft een WA-verzekering. De cursist is zelf verzekerd voor eventuele ziektekosten.

12. Het stagebedrijf is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade die de stagiaire in de trimsalon tijdens het stagelopen, behalve indien sprake is van grove schuld of opzet van het stagebedrijf en/of diens personeelsleden.

13. De stagiaire is geen financiële vergoeding verschuldigd aan het stagebedrijf, maar kan ook geen aanspraak maken op enige tegemoetkoming in reiskosten.

14. De stagiaire verklaart zich met volledige toewijding in te zetten tijdens zijn/haar stageperiode en zal ook buiten zijn/haar stageuren met haar opleiding bezig zijn door naar vakgerelateerde lezingen, vakdagen en workshops te gaan, tentoonstellingen te bezoeken en vakliteratuur te lezen.

15. Na het verlopen van de 100 dagen stage kunnen er geen verdere aanspraken gedaan worden op een verlenging van de leertijd. In onderling overleg tussen stagebieder en cursist is er een verlenging wel mogelijk. Dit dient dan schriftelijk door beide partijen te worden vastgelegd om misverstanden in de toekomst te voorkomen.

16. Zowel stagiaire als stagebedrijf en cursusleiding van De Trimacademie kunnen elkaar aanspreken op het niet nakomen van bovenstaande regels.

17. Bij problemen dient te allen tijde De Trimacademie ingelicht te worden

 

18. Voor alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, treedt de De Trimacademie op als bemiddelende partij.