Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van De Trimacademie

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van de vakopleidingen, workshops of specialisatiecursussen en examens van 'De Trimacademie'.

 

1. Inschrijven

 1. Inschrijven voor vakopleidingen, workshops en specialisatiecursussen kan het hele jaar door.
 2. Inschrijving door de leerling of de opdrachtgever is mogelijk per post of via e-­‐mail door het toezenden van het inschrijfformulier op onze website.
 3. De indeling van de vakopleiding, workshop of specialisatiecursus vindt plaats als het inschrijfformulier en het verschuldigde lesgeld beide zijn ontvangen.
 4. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging per e-­‐mail of per post. Hierbij ontvangt u ook de factuur.
 5. Indien de vakopleiding, workshop of specialisatiecursus nog niet vol is, kunnen leerlingen nog deelnemen, mits de betaling tijdig is ontvangen.
 6. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de leerling te kennen onze algemene voorwaarden te accepteren.
 7. Uw naam en adresgegevens kunnen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
 8. De leerling dient wijzigingen in zijn/haar (adres)gegevens tijdig door te geven aan de administratie van 'De Trimacademie'.
 9. Iedere leerling krijgt na inschrijving een leerling nummer dat op alle correspondentie dient te worden vermeld.
 10. De leerling kiest bij inschrijving voor een leslocatie van De Trimacademie in Nederland of Belgiè. Eenmaal de opleiding aangevangen, is het niet mogelijk om de leslocatie te wijzigen.

2. Betaling cursusgelden

 1. De Trimacademie is gerechtigd leerlingen bij niet of niet tijdige betaling van cursusgelden van onderwijs uit te sluiten, voor zover de tekortkomingen deze uitsluiting rechtvaardigen.
 2. Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige leerling c.q. de werkgever die de betalingsverplichting heeft overgenomen. Mocht de leerling c.q. de werkgever nalatig blijven, dan kan de opleiding van zijn bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst en vordering van de schadevergoeding gebruik maken, tenzij dit door de bijzondere aard van de tekortkoming of haar geringe betekenis niet gerechtvaardigd wordt.
 3. Indien de werkgever zijn betalingsplicht tegenover de opleiding niet nakomt of zich daartoe niet meer bereid verklaart, kan de leerling de overeenkomst voor eigen rekening voortzetten.
 4. Contante betalingen worden niet geaccepteerd.

3. Annulering

 1. Inschrijving geldt voor de duur van de hele de vakopleiding, workshop of specialisatiecursus waarvoor de leerling zich heeft aangemeld.
 2. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de leerling. De bovenstaande regeling betreffende reeds betaald cursusgeld is hierbij van toepassing.
 3. De leerling heeft vanaf de dag van inschrijving 14 dagen bedenktijd om de de vakopleiding, workshop of specialisatiecursus te annuleren. De leerling kan gedurende deze 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. In dat geval worden reeds voldane (aan) betalingen gerestitueerd (onder aftrek van € 35,00 administratiekosten en eventuele kosten van reeds gebruikt studiemateriaal en bestelde studieboeken).
 4. De leerling dient in dat geval het eventueel ontvangen studiemateriaal binnen zeven dagen na de ontvangst daarvan aangetekend retour te zenden aan 'De Trimacademie'. De kosten van retourzending komen voor rekening van de leerling. Indien dit niet of niet tijdig aangetekend retour gezonden wordt, dan vervalt het recht op restitutie
 5. Er is geen restitutie mogelijk buiten de gestelde bedenktijd. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.
 6. Indien de leerling na inschrijving een andere startdatum wenst, dient de cursist zich eerst af te melden en opnieuw in te schrijven. De annuleringsvoorwaarden zijn op de afmelding voor de reeds gedane inschrijving van toepassing.
 7. Annulering van een inschrijving dient te geschieden met een aangetekende brief/e-­‐mail met bericht van ontvangst of een e-­‐mail. De brief wordt gericht aan 'De Trimacademie', Vechtstraat 6, 7772 AX te Hardenberg. De  e-­‐mail aan info@trimacademie.nl Bij de beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van datum poststempel of datum binnenkomst e-­mail.

4. Auteursrecht lesmateriaal

 1. Het auteurs-­‐ en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij 'De Trimacademie'.
 2. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'De Trimacademie'.
 3. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
 4. Inbreuk op het auteurs-­‐ of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

 

5. Klachten

 1. Indien er een klacht wordt ingestuurd, zal de directie een klachtencommissie instellen.
 2. Een klacht kan door de leerling worden ingediend, indien hij/zij direct belanghebbende is.
 3. De klager dient alvorens een klacht kan worden ingediend, zich eerst af te wenden tot  degene die het besluit heeft genomen of had moeten nemen of over wiens handeling hij/zij klaagt.
 4. De klacht wordt vertrouwelijk, schriftelijk en per post ingediend door het schrijven van een brief aan de directie.
 5. De klacht vermeldt in ieder geval:
  (1) Naam, adres en woonplaats van degene die de klacht indient;
  (2) De datum van het besluit of de datum van de handeling(en);
  (3) Een duidelijke beschrijving van het besluit en/of de handeling en de redenen van de klacht;
  (4) De eis ter opheffing van de klacht;
  (5) De ondertekening door de klager.

6. Examens

 1. Leerlingen van 'De Trimacademie' kunnen deelnemen aan de desbetreffende examens, waarvoor zij de opleiding hebben gevolgd.

 

7. Algemeen

 1. De Trimacademie behoudt zich het recht voor de prijs van de vakopleiding, workshop of specialisatiecursus te wijzigen. Bij inschrijving geldt de actuele prijs.

 

8. Toepasselijk recht en Bevoegde Rechter

 1. Op alle met de leerling gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en geschillen over deze uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

De Trimacademie.